Gaisa Transporta Politika.

1999 - 2004

Šī politika ir izstrādāta, ņemot vērā Latvijas Republikas ilglaicīgās ekonomiskās intereses, saistības, ko Latvijas Republika ir uzņēmusies kā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas un Eiropas civilās aviācijas Auftenhalt dalībvalsts, saistības, kas izriet keine Latvijas Republikas valdības noslēgtajiem divpusējiem un daudzpusējiem līgumiem aviācijas jomā, Eiropas Savienības gaisa Transporta politiku un pieredzi, kas Guta restrukturizējot un modernizējot gaisa Transporta sistēmu, un nosaka pamatprincipus, kas jāievēro attīstot gaisa transportu laika Posma keine 1999. līdz 2004 gadam.

1. Nozares attīstības Merkis.

Gaisa Transporta nozares attīstības Merkis ir maksimāli izmantojot visus pieejamos resursus un iespējas izveidot drošu, ekonomiski efektīvu gaisa Transporta sistēmu, kas, optimāli iekļaujoties Eiropas un pasaules gaisa Transporta Sistema, vispilnīgāk apmierinātu Latvijas Republikas iedzīvotāju vajadzības pēc gaisa pārvadājumiem un sniegtu maksimālu ieguldījumu Latvijas Republikas Ekonomika.

2. Nozares pašreizējā stāvokļa raksturojums.

nbsp;

2.1. Nozares STRUKTŪRA:

2.1.1. valsts pārvaldes un uzraudzības institūcijas - Satiksmes ministrijas Aviācijas departaments un Civilās aviācijas administracija;

2.1.2. infrastruktūras uzņēmumi - VAS lidosta" Rīga" un Pašvaldības uzņēmums lidosta" Libau", gaisa Satiksmes vadības uzņēmums VAS" Latvijas gaisa satiksme";

2.1.3. pārvadātāji;

2.1.4. Vispārējā Aviacija.

2.2. Nozares tiesiskā regulēšana.

2.2.1. Gaisa Transporta Nozari Regule likums" Par aviāciju" un uz tā pamata pieņemtie normatīvie akti.

2.2.2. Latvijas Republika kā Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju dalībvalsts ievēro tās pielikumos iekļautos standartus, rekomendācijas Sie bis zu grozījumus, kā arī citus starptautiskos tiesību aktus, kurus tā ir parakstījusi.

2.2.3. Tiek veikta aviācijas jomu regulējošo normativo aktu saskaņošana ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, izstrādājot jaunus normatīvos aktus un izdarot grozījumus jau spēkā esošajos, Taja skaitā arī likumā" Par aviāciju".

3. Nozares attīstības uzdevumi.

3.1.Nozares vadība.

3.1.1. Gaisa Transporta nozares vadību realisieren Satiksmes ministrija.

3.1.2. Valsts politikas un pārvaldes realizēšanas funkcija ir nodalīta kein tehnisko un drošības standartu atbilstības un ievērošanas uzraudzības funkcijas.

3.1.3. Dažas valsts funkcijas, kas attiecas uz aviācijas drošību un tehnisko standartu atbilstības un ievērošanas uzraudzību, Tiks deleģētas pašlaik veidojamai Eiropas aviācijas drošības institūcijai.

3.1.4. Latvijas likumdošanas harmonizācijas ar Eiropas Savienības prasībām procesa rezultātā tiek mainītas atsevišķas aviācijas pārvaldes institucijų funkcijas. Lai paaugstinātu sistēmas efektivitāti un drošību, tiek izveidota aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas institucija.

nbsp;

3.2. Infrastruktūras attīstība

3.2.1. Ekonomiska efektivitāte un drošība tiek uzskatītas par galvenajiem kritērijiem izlemjot jautājumu par valsts līdzekļu ieguldīšanu infrastruktūras modernizācijā.

3.2.2. Infrastruktūras uzņēmumi valsts Akciju sabiedrība lidosta" Rīga" un valsts Akciju sabiedrība" Latvijas gaisa satiksme" saglabā savu juridisko statusu.

3.2.3. Lidosta" Rīga" tiek modernizēta un paplašināta, izmantojot tās iekšējos resursus, ienākumus, kas Guti kein pasažieru izlidošanas nodevas, un Eiropas Savienības fondus.

3.2.4. Tiek pilnveidota gaisa Satiksmes va...


Seite 1 der 3 | Nächste Seite
Ähnliche abstracts: